Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan: Gebruiker: USP Translations, zaakdoende te Balkbrug.

Opdrachtgever: de onderneming of professionele instelling die aan gebruiker een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft verstrekt en die de algemene leveringsvoorwaarden van gebruiker heeft aanvaard.

Werkzaamheden: alle diensten die gebruiker in opdracht van haar opdrachtgevers pleegt te verrichten, hieronder met name begrepen marketing-, vertaal-, copywriting- en tolkendiensten, alsmede de levering van goederen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De leveringsvoorwaarden zijn van toerpassing op alle met gebruiker af te sluiten overeenkomsten en op alle door gebruiker gedane aanbiedingen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien gebruiker daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 Artikel 3 Aanbiedingen

 3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij gebruiker het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.

3.2 Iedere aanbieding blijft 30 dagen geldig, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht door gebruiker aan opdrachtgever.

3.3 Indien er geschil ontstaat omtrent aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, kan de opdrachtgever aanvaarding alleen met behulp van schriftelijke bescheiden aantonen.

3.4 Alle bij de aanbieding verzonden brochures en prijslijsten blijven eigendom van de gebruiker. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker is het de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te kopiëren en/of aan derden, op welke wijze dan, ook kenbaar te maken. Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

3.5 Op eerste verlangen van gebruiker en voorts ingeval geen overeenkomst tot stand komt, dient alle door gebruiker verstrekte informatie onmiddellijk geretourneerd te worden.

Artikel 4 Levering van werkzaamheden

4.1 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Gebruiker zal naar beste vermogen trachten de in de opdrachtbevestiging vermelde levertijd in acht te nemen. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt gebruiker ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien gebruiker in gebreke is zijn verplichtingen op tijd na te komen, is opdrachtgever gerechtigd gebruiker bij aangetekend schrijven een redelijke termijn te stellen, doch tenminste 10 dagen, waarbinnen gebruiker haar verplichtingen alsnog kan nakomen. Indien gebruiker in gebreke blijft binnen de alsnog gestelde termijn haar verplichtingen na te komen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat de opdracht gever het recht heeft op enige schadevergoeding, van welke aard dan ook.

4.3 Gebruiker houdt zich het recht voor om bij twijfel aan kredietwaardigheid van de opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere levering van werkzaamheden een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van gebruiker wordt verschaft, is gebruiker bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren.

4.4 Gebruiker is gerechtigd bij uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van (een) derde(n).

4.5 Gebruiker is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 5 Auteursrechten

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijft het auteursrecht met betrekking tot vervaardigde teksten en/of vertalingen bij gebruiker berusten.

Artikel 6 Prijzen

6.1 De door gebruiker opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts voor geboden hoeveelheden en voor de vastgestelde condities. Niet in de opdracht begrepen werkzaamheden worden volgens bij gebruiker geldende standaardtarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden de opgegeven prijzen voor werkzaamheden per woord. Prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere belastingen en heffingen met betrekking tot de geleverde producten.

6.3 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

Artikel 7 Reclame

7.1 Tekortkomingen in de verrichte werkzaamheden kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door gebruiker alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven, met nauwkeurige opgaven van de feiten waarop de reclame betrekking heeft, rechtstreeks aan gebruiker zijn gedaan en binnen 14 dagen na levering van de werkzaamheden in bezit van de gebruiker zijn. Na eventuele verwerking/publicatie van de door gebruiker verrichte werkzaamheden door of vanwege de opdrachtgever of door derden is reclame niet mee mogelijk.

7.2 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het verstrekken van de opdracht en deze schriftelijk door gebruiker zijn aanvaard.

7.3 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen in het bezit van de gebruiker te zijn.

7.4 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de opdrachtgever geacht de werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door gebruiker in behandeling genomen.

7.5 Indien de reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, dan is gebruiker naar haar uitsluitend oordeel, uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten op het vereiste niveau te brengen dan wel de overeengekomen prijs voor het product geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever te restitueren, zonder dat de opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op schadevergoeding, van welke aard dan ook.

7.6 Indien op grond van het voorgaande lid aan opdrachtgever de gehele koopprijs is gerestitueerd, is het de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken van door gebruiker geleverde werkzaamheden. Alle geleverde werkzaamheden dienen op eerste verzoek van gebruiker aan gebruiker te worden geretourneerd. Bij gedeeltelijke restitutie van de koopprijs geldt het in dit lid bepaalde voor dat deel van de werkzaamheden, waarvoor de koopprijs is gerestitueerd.

7.7 Indiening van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van gebruiker. Artikel 8 Betalingen

8.1 Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden middels storting ten gunste van een door gebruiker aan te wijzen bank- of girorek. binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

8.2 Indien betaling niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is gebruiker gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag de wettelijke rente te berekenen over het nog openstaande bedrag.

8.3 Indien de opdrachtgever ook na aanmaning in gebreke blijft met betaling van de factuur, komen alle te maken buitenrechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

8.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen zullen, nadat krachtens het in dit artikel bepaalde gebruiker naast de hoofdsom rente en kosten heeft gevorderd, in de eerste plaats in mindering strekken op de kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdsom.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Gebruiker verplicht zich haar verplichtingen voortvloeiende uit met opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Gebruiker is echter niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, materieel of immaterieel of van welke aard dan ook, die het gevolg is van door gebruiker aan opdrachtgever geleverde werkzaamheden.

9.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteursrechten, octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals teksten, modellen, ontwerpen en dergelijke. De opdrachtgever zal gebruiker te dezer zake vrijwaren van claims van derden, van welke aard ook.

Artikel 10 Overmacht

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan gebruiker toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.

Artikel 11 Verzuim van de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke uit de overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft gebruiker het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van alle met opdrachtgever afgesloten overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Geschillenregeling

13.1 Partijen zullen alle geschillen welke met betrekking tot met gebruiker gesloten overeenkomsten zijn ontstaan en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, in beginsel in de minne oplossen.

13.2 Tussen partijen gerezen geschillen, welke niet voor minnelijke oplossing vatbaar zijn gebleken, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Zwolle.

Ook zin om met ons samen te werken?